ورود | عضویت

پایگاه خبری مشاورنیوز

جدیدترین اخبار، مقالات، همایش و کارگاه های مشاوره و روان شناسی در ایران

MOSHAVERNEWS PSYCHOLOGY & ADVISING NEWS

جايگاه مشاوره در پيشرفت تحصيلي و رشد عاطفي،اجتماعي دانش آموزان
چكيده :
 
تحولات بي حد و حصر در بنيان هاي جوامع ،كه بر اثر حركت از دوران گذار به سمت زندگي ماشيني و صنعتي رخ داده، به پديد آمدن شكاف هايي منجر شده كه انسان هاي امروز را ناگزير از همنوا سازي خودباشرايط‌جديد كرده است.
درچنين فضايي، بحران هايي پيش‌روي افراد پديد مي آيد كه اگر متوقف نشود دنياي روحي ، رواني آنها را متلاطم مي كند. 
آسيب هاي اجتماعي و روحي و رواني از جمله طلاق، اعتياد، خودكشي ، مشكلات‌تحصيلي، اختلافات خانوادگي، نارضايتي شغلي، اضطراب ، افسردگي و.....محصول تحولات زندگي صنعتي هستند.
سؤال اينجاست كه در كنار توسعه شگفت انگيز علوم و فنون دانش امروز چه چيزي بايد بتواند پاسخگوي بحران هاي روحي ،رواني انسان ها باشد؟بحران هايي كه متعاقب پيشرفت علوم و تكنولوژي بر انسان ها رخ نموده است . 
در پاسخ به اين سؤال علم « مشاوره و روانشناسي » قد علم مي كندمشاوره از تمامي فعاليتهاي اخلاقي تشكيل يافته است كه در آن مشاور متعهد، تلاش مي كند تا به مراجع كمك كند تا به آن دسته از رفتارهايي بپردازد كه بتواند به حل مشكلات و مسائل اومنجر شوند. 
ازطريق مشاوره و راهنمايي فرد نه تنها وضع فعلي خود رادرك مي كند،بلكه از آنچه كه به صورت آن در خواهدآمدنيز آگاه مي شود.
راجرز معتقد است كه هدف بيشتر مشاغل ياري دهنده كه شامل مشاوره وراهنمايي نيز مي شود، افزايش رشد شخصي ورواني فرد در مسير رشد اجتماعي است.هم‌چنين ازطريق «خدمات راهنمايي ومشاوره» مي توان توانايي ها و نيز محدوديت هاي دانش آموزان راشناخت و از امكانات موجود حداكثر استفاده را به عمل آورد.مشاور تحصيلي با شناخت دانش آموزان در زمينه هاي گوناگون مي تواند آنان را به رشته هاي تحصيلي مناسب راهنمايي كند و آنان را در حل مشكلات ياري دهد.
اهداف آموزش وپرورش زماني تحقق خواهند يافت كه برنامه ها و محتواي آموزشي با توجه به نيازها وامكانات دانش آموزان تهيه و اجرا گردند.
در مقاله حاضرپس از ذكر مقدمه اي چند درقسمت تجزيه وتحليل مطالب به ترتيب به فايده و اهميت مشاوره،تاريخچة راهنمايي و مشاوره،تعاريف راهنمايي و مشاوره ، اهداف مشاوره و راهنمايي ، ضرورت مشاوره در مدارس ، مشاوره و راهنمايي در نظام آموزش و پرورش ، نقش مشاور در مدارس ، امور تحصيلي ، تأمين بهداشت رواني‌ دانش آموزان و مهم ترين وظايف كادر آموزشي در برابر برنامة مشاوره و راهنمايي پرداخته شده است. 

lمقدمه:
 
انسان تنها موجودي است كه با همنوعان خودبه تبادل نظر مي پردازد و براي شناخت و حل مشكلات خود با آنان مشورت و از راهنمايي آنان استفاده مي كند . راهنمايي و مشورت درطول زندگي آدميان مطرح بوده وآنان با كساني كه مورد قبول و اعتمادشان بوده مشورت مي كرده اند .
با توسعة علوم انساني و رشدعلوم رفتاري به راهنمايي ومشاوره به عنوان شاخه اي مستقل ازعلوم رفتاري‌توجه شد. 
امروزه راهنمايي ومشاوره به صورت حرفه اي ياورانه براي كمك به افرادي است كه در رشد ، سازگاري ، تصميم گيري ، روابط خانوادگي ، مهارتهاي اجتماعي وشيوة زندگي مشكلاتي‌دارند ومشاوره به اين افراد كمك مي كند تا راه حل مناسبي براي مشكلات بيابند.
اهميت مشاوره ومشورت دردين مقدس اسلام كراراً مورد توجه ائمة اطهار و بزرگان دين قرار گرفته است . 
بشر امروز در يك دورة پيچيده زندگي مي كند ، يكي از مشخصات اين دوره ، تخصصي شدن مسائل و وابستگي افراد به يكديگر جهت استفاده از تخصص آنها براي تداوم يك زندگي متعادل است . 
لذت بردن از زندگي شخصي و رشد و تعالي شخصيت ، شكوفا نمودن استعدادها و ارضاي نيازها ، اعم از نيازهاي اولية جسماني ، نياز به امنيت و آرامش ، نياز به تعلق ، نياز به دوست داشتن و دوست داشته شدن ، نياز به احترام و نياز به‌شكوفايي در دنياي امروز فرايند ساده اي نيست ، در تمام اين مراحل به مشاور و مشاوره نيازاست .
وظيفة نهاد آموزش و پرورش ، در آماده كردن دانش آموزاني كه نيروي انساني فردا تلقي مي شوند ، براي مواجهه و سازگاري با مقتضيات قرن بيست و يكم كه از حساسيت ويژه اي برخوردار است بسيار حساس و سنگين است .
اضطراب ، افسردگي ، سوء مصرف مواد مخدر ، رفتارهاي نابهنجار، مشكلات تحصيلي‌،گرايش ارتباط با جنس‌مخالف از عمده‌ترين مشكلات رواني‌اجتماعي دانش آموزان است ، به طوري كه بيش از 32 درصد دانش آموزان از نوعي مشكل اجتماعي رواني رنج مي برند.
اهداف آموزش وپرورش زماني تحقق خواهند يافت كه برنامه ها و محتواي آموزشي با توجه به نيازها و امكانات دانش آموزان تهيه و اجرا گردند. ازطريق « خدمات راهنمايي ومشاوره» مي توان توانايي ها ونيز محدوديت هاي دانش آموزان راشناخت واز امكانات موجود حداكثر‌استفاده‌را به‌عمل‌آورد.
مشاورتحصيلي با شناخت دانش آموزان در زمينه هاي گوناگون مي تواند آنان را به رشته هاي تحصيلي مناسب راهنمايي كند وآنان را در حل مشكلات ياري دهد.
گرچه آشنايي معلم با فنون راهنمايي ، تدريس و عملكرد او را مؤثر و پربار مي سازد، ولي معلم به تنهايي نه مي تواند ونه فرصت داردبه تمام مسائل و مشكلات رواني و خانوادگي و تحصيلي دانش آموزان رسيدگي كند و براي هر كدام راه حل ارائه دهد. 
از اين رو ، مشاور تحصيلي با همكاري معلم و خانواده و مسئولان مدرسه مي توانددانش آموزان را در جهت رفع مشكلات تحصيلي و خانوادگي و رواني وتأمين ثبات عاطفي ياري دهد و نهايتاً نيل به اهداف آموزش و پرورش را ممكن سازد. 
فايده و اهميت مشاوره و راهنمايي :
 
راهنمايي كودكان ونوجوانان و بزرگسالان يك فراگردبسيار مهم و استثنايي در حل مشكلات و معضلات‌اين‌طبقات‌سني‌مي‌باشد.ضرورت‌مشاوره و راهنمايي قبل ازهرچيز ديگر، در رابطه با حرفه و شغل و مخصوصاً در نظام جديد آموزش و پرورش مطرح مي باشد. 
چگونگي تجديد نظر و تغيير يك برنامه تربيتي مفيد و سازنده و خلاق به عنوان يك اصل مسلم در جهت توسعه و پيشرفت فرهنگ و تمدن آشكارشده است . پيدايش انقلاب صنعتي در اروپا و انقلاب در تكنولوژي و فرستادن اقمار مصنوعي به فضا ، نياز مراكز صنعتي به نيروهاي ماهري كه حداكثر كارايي و بازدهي را داشته باشند، همه و همه تغيير و تحول را در نظام آموزشي كشورها ضروري ساخته است. 
اينكه چرا بايد برنامه هاي آموزش و پرورش تغيير وتحول يابند ، و همچنين عوامل پيدايش راهنمايي در آموزش و پرورش مربوط به عللي است كه مهمترين آنها افزايش بي روية جمعيت به ويژه جمعيت جوان كشورها و افزايش دانش آموزان و عدم تعادل در توزيع دانش آموزان در رشته ها و شاخه هاي تحصيلي ،ضرورت برقراري تعادل بين بازار كار و تربيت نيروي انساني و افت تحصيلي مي باشند.
تغيير نام بعضي از مواد درسي مي توان گفت‌كه تغيير به وجودآمده است؟
پاسخ اين‌سؤال‌منفي‌است .بايدخاطر نشان ساخت كه هرگونه اصلاح و تجديدنظر و يا تغييرات اساسي مي بايد از جميع جهات مورد توجه قرار گيرد و نيز بايد مشكلات آن را پيش بيني كرده ، راه هاي رسيدن به اين هدف ها را جستجو نموده و جهت اساسي آن را روشن ساخت. 
با توجه به همين نكات است كه اهميت و ضرورت مشاوره و راهنمايي به عنوان يك اصل مهم در جريان تعليم وتربيت آشكار مي گردد.مدرسه به عنوان يك نهاد اجتماعي بايد متناسب با احتياجات فردي و مقتضيات جامعه باشد . 
چون جوامع پيوسته در اثر عوامل مختلف (نظير جنگ و نزاع ، بيماري ، عوامل طبيعي ، انقلاب و غيره )تغيير مي يابند،مدرسه هم به عنوان يك نهاد اجتماعي بايد متناسب با تغييرات جامعه تحول يابد. مدارس بايد با تحولات فرهنگي،علمي و اجتماعي هماهنگ و همگام باشند و براي پيشرفت در اين زمينه ها ، متغير و متحول گردند. 
تاريخچه راهنمايي ومشاوره:
 
دربين ممالك صنعتي،امريكاي شمالي نخستين كشوري است كه‌درآن مراكز ويژه راهنمايي ومشاوره تأسيس شده و از ميان افرادي كه نخستين بار به ايجاد مركز راهنمايي در آن سرزمين اقدام كرده اند بايد از فرانك پاستور نام برد كه درسال 1908 اولين مركز راهنمايي راكه درحقيقت مركز راهنمايي حرفه اي بود درشهر بوستن تأسيس كرد.
 
سال 1332 را مي توان مبدأ شروع راهنمايي به معني خاص آن در كشور خود بدانيم درسال 1334 دراداره مطالعات و برنامه ها دايره اي بنام دايره تحقيقات روانشناسي بوجود آمد كه به تهيه برخي تستهاي هوش وسنجش هاي رواني مبادرت كرد و سرانجام كنگره هاي منعقده درتابستان هاي 37 و 38 راهنمايي در مدارس را امري ضروري تشخيص داده و مركز راهنمايي در اداره كل تعليمات متوسطه به وجود آمد.
 
درسال 1347 اداره كل آموزش راهنمايي تحصيلي در وزارت آموزش وپرورش تأسيس گرديد ودرسال 59 طي بخشنامه اي برنامه راهنمايي و مراكز مشاوره و راهنمايي تعطيل گرديد. از ابتداي سال 67 ضرورت وجود مشاورين در مدارس احساس شد و مجدداً اين رشته شروع به جذب دانشجو نمود.
 
تعاريف راهنمايي و مشاوره :
 
مطالعة نظام هاي آموزشي جهان نشان مي دهد كه از خدمات راهنمايي و مشاوره به عنوان تسهيل كنندة فرايند تعليم و تربيت در دوره هاي مختلف تحصيلي به شكل مطلوب سود برده اند. براي راهنمايي تعاريف گوناگوني بيان شده است كه ضمن برخورداري از تنوع ، از وجوه مشتركي نيز بهره مند هستند. براي رعايت اختصار و پرهيز از اطاله كلام تنها به يكي از آن تعاريف بسنده مي كنيم .
راهنمايي كوششي است انساني ،براي ايجاد حداكثرتوافق ممكن بين خصوصيات فرد مورد راهنمايي و متقضيات فعاليتي( تحصيلي يا حرفه اي ) كه بدان مشغول خواهد شد ( شكوهي 1367 ) .
مفاهيمي كه در راهنمايي بكار برده شده است بسيار متنوع و از تنوع ديدگاهي ، بخش عظيمي از فرايند تعليم و تربيت را شامل مي شود . گزاره‌هاي ذيل مؤيد اين موضوع است : 
- راهنمايي بخشي از كل جريان تعليم و تربيت بطور اعم و مدرسه بطور اخص است .
- راهنمايي يك سلسله خدمات و كوشش هاي منظم و سازمان يافته است .
- منظور از راهنمايي فرد ، كمك به تصميم گيري آگاهانه وعاقلانه و قرار گرفتن درمسير رشد و پرورش قوه قضاوت است .
چنانچه راهنمايي را دايره عظيمي از فعاليت هاي تربيتي در آموزش و پرورش بدانيم مشاوره به عنوان دايره كوچك تري در قلب آن دايره عظيم جاي دارد. به عبارت ديگر يكي از مهمترين خدمات راهنمايي، خدمت مشاوره است. 
تعريف مشاوره :
 
يكي از جديدترين تعاريف مشاوره عبارتي است كه در سال 1965 توسط كرومبولتز بيان شده است . او مي گويد: مشاوره از تمامي فعاليت هاي اخلاقي تشكيل يافته است كه در آن مشاور متعهد، تلاش مي كند تا به مراجع كمك كند تا به آن دسته از رفتارهايي بپردازد كه بتواند به حل مشكلات و مسائل او منجر شوند.
اما جامع ترين تعريف مشاوره توسط بوركس و استفلر بيان شده است . به گونه اي كه تقريباً به همه جنبه هاي كار يك مشاور در فرايند مشاوره اشاره نموده اند.
«مشاوره به رابطه حرفه اي بين يك مشاورآموزش ديده و مراجع دلالت دارد. اين رابطه معمولا ميان دو نفر است . اگر چه بعضي مواقع مشاوره با بيش از دو نفر صورت مي گيرد. اين رابطه براي كمك كردن به مراجعان جهت درك و روشن كردن نظرات آنان در مورد محيط زندگي خود و ياد دادن راه رسيدن به اهداف انتخاب شده فردي از طريق انتخاب راههاي سنجيده و با معناي فردي و حل مشكلات هيجاني و ميان فردي برگزار مي شود». 
اهداف مشاوره و راهنمايي :
 
در تعاريفي كه از راهنمايي به عمل آمده تصريح شده كه به فرد كمك شودتا خود را بشناسد. منظور و هدف از اينكه فرد خود را بشناسد اين است كه با اين شناسايي به صورت انساني مؤثرتر و خلاق تر ودر نتيجه شادمان تر درآيد. چنين فردي درمعنايي كه كارل راجرز بيان داشته به صورت فعال تر ظاهر مي گردد.
ازطريق مشاوره و راهنمايي فرد نه تنها وضع فعلي خود را درك مي كند ، بلكه از آنچه كه به صورت آن درخواهدآمد نيز آگاه مي شود.راجرز معتقد است كه هدف بيشتر مشاغل ياري دهنده كه شامل مشاوره و راهنمايي نيز مي شود ، افزايش رشد شخصي و رواني فرد در مسير رشد اجتماعي است. 
بدين طريق راهنمايي داراي دو هدف مي باشد كه يكي هدف آني و ديگري هدف غايي و نهايي مي باشد. 
1.هدف آني راهنمايي : 
هدف آني راهنمايي كمك و راهنمايي فرد در حل مشكلات تحصيلي ، خانوادگي و احياناً شغلي است، كه اين را علاج واقعه قبل از وقوع مي دانند و باعث جلوگيري از اتلاف سرمايه مادي و معنوي فرد در راهي ناشناخته مي شود.
2.هدف غايي ونهايي : 
عبارت است از اينكه فرد خود قادر باشد يا بتواندكه با بينش صحيح به حل مشكلات خويش پرداخته و عاقلانه رفتار نمايد.اين است كه راهنمايي آني شرط لازم و مكمل راهنمايي غايي و نهايي و خود رهبري مي باشد. 
از آنجايي كه قشر دانش آموز بيش از هر طبقه سني ديگري نياز به مشاوره و راهنمايي دارد، لذا بيشترين اهداف اين دانش مربوط به مواردي مي شود كه در مدارس جنبه عملي به خود مي گيرد.معمولاً هدفهاي يك دوره تحصيلي به صورت زير تحقق مي يابد: 
‌أ. برنامه هاي تحصيلي مربوط به آينده
‌ب. تحصيلات حرفه اي 
‌ج. فعاليت هاي هنري
‌د. فعاليت هاي مربوط به حفظ سلامت جسمي و فكري
‌ه. رشد علائق اجتماعي
منظور از اين اهداف اين نيست كه تنها دانش آموز در يك يا چند فعاليت مربوط به اين هدف ها شركت نمايد، بلكه لازم است برنامه راهنمايي تحصيلي به طريقي ترتيب يابد كه دانش آموز با هر كدام از اين اهداف درگيري فعالانه داشته باشد. 
به هر طريق،مشاوره و راهنمايي در دوران تحصيل ، اهداف گوناگون و وسيعي را در هر مقطع تحصيلي دنبال مي كند.در خانواده و جامعه نيز اهدافي را دنبال مي كند كه يكي از مهمترين آنها تجديد سازماندهي خود است. 
ضرورت فعاليت هاي راهنمايي و مشاوره در مدارس:
 
يكي از نهادهاي اجتماعي، نهاد آموزش وپرورش است كه مسئوليت مهمي درتربيت كودكان ،نوجوانان و جوانان بر عهده دارد .نگاه گسترده به نقش آموزش وپرورش به عنوان عاملي مؤثر در فعليت بخشيدن به امكانات بالقوه وذاتي افراد ،انتقال اندوختة تجارب گذشتگان ، ارائه ارزش هاي مطلوب ، افزايش معلومات و ايجادمهارت هاي لازم در افراد براي زندگي و بالاخره تسهيل مسير حركت وجودي آدمي به سوي كمال اهميت اين نهاد اجتماعي را بيش از پيش نشان مي دهد. 
گسترش كمي آموزش وپرورش‌نشانگر گرايش و‌استقبال‌همگان‌به اثربخشي‌اين نهادوگسترش‌كيفي‌آن‌ناشي ازتوسعة معارف ، علوم و رشد بي وقفه تكنولوژي است كه اين دو بر پيچيدگي و ظرافت جريان آموزش و پرورش افزوده است.
بنا بر اين براي تحقق اهداف تعليم و تربيت و رشد شخصيت كودكان و نوجوانان بايد ازخدمات راهنمايي و مشاوره به خوبي استفاده كرد. نقش راهنمايي در آموزش و پرورش افراد به حدي است كه عده اي ازصاحب نظران آن را نوعي تعليم و تربيت گفته اند و بعضي راهنمايي راتسهيل كننده جريان تعليم وتربيت مي دانند. اگر تربيت را به معني نشو و نمادادن ، زياد كردن ، بركشيدن و به حداعتدال سوق دادن آدمي بدانيم ، تعليم را رشددادن آدمي درتسهيل جريان رشد وكمال آدمي خواهيم يافت. 
مهمترين‌عواملي كه درضرورت راهنمايي و مشاوره و توسعة آن درنظام هاي آموزش و پرورش مؤثر بوده اند عبارتند از:
1- توجه به اصالت كودك وآموزش و پرورش وي 
2- وجود تفاوت هاي فردي دردانش آموزان وضرورت شناخت و توجه به اين تفاوتها در امرآموزش وپرورش 
3- وجود‌استعدادهاي عمومي و اختصاصي در‌دانش آموزان وضرورت شناخت و پرورش تدريجي و سنجش آنها
4- رشد جمعيت و افزايش گرايش ها و علاقه مندي به تحصيل درسطوح مختلف و گسترش علوم وتكنولوژي
5- تراكم وتنوع واحدهاي درسي دررشته هاي تحصيلي و ضرورت انتخاب مناسب
6- توسعه مشاغل و حرفه و ضرورت انتخاب شغل مناسب
7- تغييرنگرش ها و ارزشهانسبت به انتخاب رشته هاي تحصيلي و انتخاب شغل
8- گسترش نيازهاي جامعه به نيروي انساني درسطوح مختلف مهارت
9- وجود مسائل ومشكلات جسماني،عاطفي، اجتماعي، رفتاري، تحصيلي وخانوادگي در دانش آموزان. 
خصوصيات مشاوران : 
خصوصياتي كه مشاورين را بدين وسيله متمايز و مشخص مي سازد، موضوع تحقيق بسياري از دانشمندان بوده است. اين گونه تحقيقات از موقعي كه مطالعه نقش و وظيفه مشاور در سال 1960 به وسيله اتحاديه امريكايي كاركنان راهنمايي آغاز شد، گسترش يافته است. 
در سال 1951، ماورر نوشت كه رشد شخصي يا پختگي ، مهمترين خصوصيت مشاوران مي باشد، اما روش صحيحي براي ارزيابي آن وجود ندارد.هامرين و پولسون ، مطالعه اي را براي اين مسئله به تحقيق گذاشتندكه در آن 91 مشاور،خصوصياتي را كه به نظرشان عمل مشاوره را تسهيل مي كرد بيان نمودند. 
اين خصوصيات به ترتيب فراواني پاسخ ها به شرح زير به دست آمده است: 
1- فهم يا ميزان درك مشاور 
2- زمينه همدردي در جريان مشاوره
3- ثبات وپايداري 
4- حوصله و بردباري 
?- عينيت 
6- صميميت 
?- حضور ذهن 
8- انصاف 
9- سعه صدر 
10- پاكي و صداقت 
11- آرامش 
12- داشتن فكري باز 
13- هوش 
14- تعادل اجتماعي 
15- ابتكار و خلاقيت 
اينها خصوصياتي بودند كه در مطالعه و تحقيق هامرين و پولسون به ترتيب اولويت ، توسط مشاوران شركت كننده در تحقيق (به تفكيك) خاطر نشان شده بودند. اما اتحاديه تعليم و تربيت و سرپرستي مشاوران، شش خصوصيت ذيل را براي مشاوران قلمداد كرده و لازم مي داند: 
1- اعتقاد به هر فرد 
2- تعهد در برابر ارزش هاي انساني 
3- آگاهي از دنيا 
4- داشتن فكري باز 
5- شناخت خود 
6- تعهد حرفه اي 
نقش هاي راهنمايي و مشاوره در نظام آموزش و پرورش :
 
راهنمايي و مشاوره درنظام آموزش وپرورش سه نقش را ايفا مي كند:
1- كمك به فرد فرد دانش آموزان به منظور سازگاري با محيط ، حل مسائل ومشكلات شخصي ،بروز و ظهور استعدادها و رشد وتكامل آنان 
2- كمك به دانش آموزان درانتخاب مناسب ترين راه ازنظر رشته هاي تحصيلي و انتخاب مناسب شغلي و برنامه ريزي و آمادگي براي زندگي
3- ارائه خدمات راهنمايي اعم از: 
خدمات اطلاعاتي:‌ منظور از اين خدمت عرضه اطلاعات نظام يافته اي است تا دانش آموزان بتوانند آگاهي كافي نسبت به برنامه هاي درسي،رشته هاي تحصيلي،مقررات وآئين نامه هاي امتحاني، امكانات آموزشي،حرفه اي و شغلي بدست آورند.تا از روي بصيرت راه هاي مناسب‌را انتخاب كنند.
 
عرضه اطلاعات لازم درزمينه روشهاي صحيح مطالعه و يادگيري دروس درمدرسه‌ ، اهميت و ارزش علم آموزي،اهداف و انگيزه هاي تحصيلي،آداب وروشهاي برخورد انساني درمحيط مدرسه،انواع مسايل‌مشترك‌دانش آموزان‌وچگونگي‌برخوردبامسايل وشيوه هاي تقويت اراده و راههاي خودسازي درمدارس بسيار بجا و ضروري خواهد بود.
 
خدمات مشاوره اي: هدف از اين خدمت درمدارس برقراري ارتباطي اساسي بين دانش آموزان و مشاوران است خدمات‌مشاوره اي، خودشناسي دانش آموزان را تسهيل مي كند و دانش آموزان را ياري مي دهد تا ازطريق تركيب وتطبيق اطلاعات مربوط به خود و محيط ، مشكلات خود را باز يابند و حل كنند و به تصميم گيري مناسب بپردازند.
 
اين امر مستلزم وجود مشاوراني است كه براي اين مهم تربيت و آماده شده اند تا دانش آموزان را درحل مشكلات واتخاذ تصميم هاي معقول و مناسب ياري دهند. مشاوران، ركن اصلي و پايه اساسي برنامه راهنمايي هستند . افرادي كه براساس دانش هاي نظري و تجارب علمي ، صلاحيت هاي همه جانبه را براي كمك به دانش آموزان و رفع مشكلات متعدد و متنوع آنان بايد داشته باشند .
 
مشاوران مدارس بايد علاقه مند به دانش آموزان وآگاه به مراحل رشد وتربيت آنان ، واقف به اصول ومباني روانشناسي ، تعليم وتربيت و جامعه شناسي و قادربه بهره مندي از اصول و فنون راهنمايي ومشاوره و داراي تجربه كاري باشند .
 
مجموعه تلاش وكوشش هايي كه به شناخت استعدادها ورغبتهاي دانش آموزان منجر مي شود يا آنان را در انتخاب رشته هاي تحصيلي و يا شغلي و رفع مشكلات شخصي و سازشي ياري مي دهد جزء وظايف مشاوران به حساب مي آيد. برنامه راهنمايي و مشاوره در مدارس متوسطه در سه بعد تحصيلي ، شغلي و تربيتي انجام مي گيرد.
نقش مشاور در مدارس:
 
مشاوران با تسهيل جريان‌رشد همه جانبة فرد، آموزش مهارت هاي زندگي فردي ، اجتماعي ، كاهش و حذف موانع رشد، خودشناسي و محيط شناسي و ارائه ساير خدمات ياورانة روانشناختي در مدارس نقش بسيارحساسي دارند. عمده ترين اهدافي كه مي توان از طريق خدمات راهنمايي و مشاوره به آنها دست يافت عبارتند از: 
الف) رشد وتوسعه قواي فكري ومعنوي وعقلي دانش آموزان 
1- ايجاد پيشرفت دركسب مهارت هاي مطالعه 
2- راهنمايي دانش آموز براي انتخاب رشته هاي تحصيلي
3- طرح ريزي براي انتخاب دروس،براي ادامه تحصيلات
4- ترغيب دانش آموز براي بهره برداري خويش بينانه و خلاقانه از نيروي خويش 
ب)‌ رشد و توسعه مهارت هاي شغلي و حرفه اي دانش آموز
 
1- ياري كردن دانش آموزان تا ازتوانائي ها و علائق حرفه اي خويش آگاه شوند.
2- ياري كردن دانش آموزان تا ازموقعيت ها وفرصت هاي استخدامي و شغلي جامعه مطلع شوند.
3-ياري كردن دانش آموزان تا بر اساس شناسايي خويش و فرصت هاي حرفه اي ، به توسعه و پيشرفت در حرفه و شغل خود بپردازند و طرحها و تصميمات خود را مؤثر سازند. 
ج) رشد وتوسعه شخصيت دانش آموز
 
1- ياري كردن دانش آموز تا براي خود به عنوان عضوي از جامعه احترام قائل شود.
2- ياري كردن دانش آموز تا در ايجاد روابط و مناسبات متقابل ،داراي شايستگي شود.
3- همكاري با معلمان درتدارك محيط سالم ومساعد دركلاس تا به رشد رواني دانش آموزان كمك شود. 
4- ارتباط با والدين به منظور ايجاد شناخت رفتارهاي طبيعي و نيازمندي هاي رواني جوانان. 
نقش مشاور درامور تحصيلي :
 
دانش آموزان درجريان تحصيل با مشكلات زيادي مواجه مي شوند كه مشاور مي تواند در رفع اين مشكلات كمك هاي مؤثري به دانش آموزان ارائه دهد كه پاره اي از اين مشكلات را مي توان به شرح زير شمرد:
1- ضعف پاية تحصيلي: در مورد چنين دانش آموزاني مشاور بايد براي فراگيري دروس پايه از نقطه اي كه ضعف دارد برنامه ريزي كند وبا كمك خانواده ضعف پايه اي او را جبران كند. فشار آوردن و وادار كردن دانش آموز به زحمات شبانه روزي در سطح بالاي تحصيلي بدون توجه به پايه بي فايده است .آماده كردن دانش آموز و اولياي وي براي چنين برنامه اي نياز به جلسات مشاوره اي دارد كه متولي آن مشاور مدرسه است.
2- كمبود يا نبود انگيزه‌تحصيلي:دانش آموزاني وجود دارند كه از نظر هوشي در حد طبيعي و ظرفيت لازم براي يادگيري را دارند ، اما انگيزه اي براي درس خواندن ندارند . 
درمورد اينگونه دانش آموزان كه تعدادشان نيز كم نيست مشاوربايد علت تنبلي را جستجو و براي درس خواندن آنها ايجادانگيزه كند.تشويق كردن به انحاي مختلف،ايجادزمينه هاي موفقيت براي دانش آموز،اورا به موقع تأييد كردن و در مجموع به كار بردن انگيزه هاي طبيعي مي تواند كارسازباشد.مشاوران با همكاري ساير عوامل آموزشي وپرورشي مي توانند درسه سطح پيشگيري اوليه، ثانويه وثالث اقدام به فعاليت نمايند. مدرسه مكان مناسبي براي اجراي برنامه هاي پيشگيري از مشكلات رواني و عاطفي است و بخش مهمي ازرسالت مدرسه به آموزش سازگاري عاطفي فرد در زندگي اختصاص دارد . 
لذا مدرسه بهترين فضا و فرصت براي آموزش ترويج شيوه هاي سازگاري صحيح درزندگي فردي و اجتماعي است. 
مشاوران دربعد پيگيري اوليه با آموزش مهارت هاي زندگي و با ارائه خدمات راهنمايي ،مشاوره و اطلاع رساني در زمينه هاي تربيتي،تحصيلي و شغلي وتسهيل روند ارضاي نيازهاي اساسي دانش آموزان،ازجمله شكوفايي استعدادها وتوانمنديها احساس خود ارزشمندي و اعتماد به نفس، خودشناسي و ارتقاي سلامت‌رواني آنان نقش مؤثري را ايفا مي كند.
اينگونه خدمات ازطريق تدريس درس مهارتهاي زندگي درقالب ساعت پرورشي،اجراي آزمون ها و انجام فرايند هدايت تحصيلي و اطلاع رساني شغلي وآموزش فرايند برنامه ريزي تحصيلي و طرح ريزي شغلي درفرصت هاي مناسب اجرا‌مي شود. 
نقش مشاوران درتأمين بهداشت رواني دانش آموزان :
 
دانش آموزاني از سلامت رواني برخوردارهستند كه اولاً خودرا فردي ارزشمند و قابل احترام بدانند و به توانايي هاي خود ‌اطمينان داشته باشند.
ثانياً بتوانند بدون دغدغه خاطر و ناراحتي با واقعيات زندگي مواجه شوند وكل وجودشان را همانگونه كه هست بشناسند و بپذيرند.
ثالثاً با آرامش خاطر و احساس امنيت و با شوق و اميد زندگي كننددانش آموزي كه با بحران و مشكل رواني مواجه است توانايي ايستادگي دربرابر فشارهاي وارده را ندارد و در حل مشكلات به طور منطقي و سنجيده عاجز است وتعادل رواني بهم خورده اي دارد. 
چنين دانش آموزي جهت حل مشكل و برقراري تعادل به مشاوره نياز دارد. مشاورين از عوامل مؤثر تأمين بهداشت رواني دانش‌آموزان درمدارس مي باشند. استفاده ازخدمات راهنمايي و مشاوره درآموزش وپرورش، درنهايت به تأمين بهداشت رواني دانش آموزان منجر مي شود. دربهداشت رواني بهترزيستن وسلامت فكر و بهبود روابط اجتماعي ضرورت دارد.هدف اصلي بهداشت رواني تأمين سلامت فكر و روان و‌سالم سازي محيط فردي و اجتماعي است . 
مشاور بي آنكه كسي را به دوش بكشد يا به پيش وپس براند چشم انداز تازه اي را به ماجراهاي ذهني او مي گشايد.چشم انداز و نگاهي كه به‌آدمي مجال زيستن مي دهد و فرصتي فراهم مي كند تا فرد خودش را در ذهنش بازسازي كند و قدرتي را در اختيار فرد مي گذارد تا با بهره گيري از آن نوع جديدي از حضور را درپهنة روابط بين فردي تجربه كند . افزون بر اين، مشاور وظيفه نظارت بر خويش را نيز بر دوش مي كشد .
بخشي از مهمترين فعاليت هاي اجرايي كه مشاوران مي توانند در تأمين بهداشت رواني دانش آموزان انجام دهند عبارتند از : 
1- شناخت محدوديتهاي رواني ، فيزيكي دانش آموزان
2-ايجاد ارتباط صحيح و اصولي بين دانش آموزان و اولياي مدرسه
3- فراهم آوردن فرصت مناسب براي دانش آموزان به منظور خودشناسي و يادگيري روش هاي حل مسأله و تصميم گيري
4- مصاحبه هاي فردي براي شناخت مشكلات دانش آموزان و راهنمايي آنها
5- برگزاري جلسات مشاوره فردي و گروهي با دانش آموزاني كه مشكلات تحصيلي و خانوادگي و شخصي دارند .
6- تشويق دانش آموزان به همكاري هاي اجتماعي
7- ايحاد هماهنگي بين فعاليت هاي خانه و مدرسه به منظور بهبود وضعيت تحصيلي و رفتارهاي دانش آموزان 
8- برگزاري جلسات مستمر بحث و گفتگو با دانش آموزان و تلاش در جهت حل مسائل و مشكلات آنان 
9- تشكيل‌جلسات‌مشاوره‌باخانواده وياري‌دادن والدين براي‌رفع مشكلات‌دانش‌آموزان به شيوه اي درست
10-ارزيابي‌نيازها‌وبررسي‌مشكلات‌دانش‌آموزان در‌زمينةمسائل‌شخصي،خانوادگي ، اجتماعي ،تحصيلي ، اخلاقي و انضباطي
11-تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي رشد و پيشگيري و درمان مشكلات
12- همكاري با معلمان و كمك به آنان در حل و فصل مشكلات دانش آموزان و شركت در شوراهاي مدرسه
13-انطباق دانش آموزان با محيط مدرسه ، معلم و دروس و ايجاد انگيزه هاي مناسب براي درس خواندن و عدم احساس ناتواني درموارد شكست تحصيلي با نگاه جامع به اهداف و وظايف آموزش و پرورش .
تفكيك و مرز بندي دقيق بين راهنمايي و مشاورةتحصيلي با ساير ابعاد راهنمايي و مشاوره از جمله راهنمايي و مشاوره تربيتي ، شغلي و حرفه اي اصولي و منطقي نيست .
مشكلات دانش آموزان ، زنجيره اي از عوامل فردي و اجتماعي است كه نيازمند ديدي جامع نگر و نظام مند به استعدادها و توانائي ها و علائق، شخصيت ، ساختار و وضعيت خانواده و ساير متغيرهاي محيطي است . 
مشاور مدرسه با آگاهي از ارتباط تنگاتنگ مشكلات تحصيلي با زمينه هاي رواني - اجتماعي دانش آموزان , با استفاده از متون و روشهاي راهنمايي و مشاوره از طريق شيوه هاي مختلف فردي ،گروهي و خانوادگي به دانش آموزان كمك‌مي كند تا با بررسي هاي همه جانبة مشكل بتوانند راه حل يا راه حل هاي مناسب را انتخاب و براي اجراي آنها برنامه ريزي نمايند و در نهايت عملكرد دانش آموزان در ابعاد مختلف بهبود يابد.
يكي از روش هاي مشخص كردن نقش مشاوران اين است كه ببينيم شاگردان ، معلمان ، مديران و والدين (يعني گروهي كه مشاوران به آنها خدمت مي كنند) آنها را چگونه درك مي كنند. پيدا كردن آگاهي در اين مورد، چگونگي پذيرش مشاوران را از طرف اين افراد مشخص مي سازد. 
تحقيقاتي كه راجرزدر زمينه فوق به عمل آورده ، معلوم كرده است كه بيشتردانش آموزان معتقدند كه برنامه راهنمايي روي هم رفته با ارزش مي باشد ، اما بايد خاطر نشان ساخت كه دانش آموزان مورد مشاوره راجرز ، جز در مورد انتخاب حرفه و رشته تحصيلي در بقيه موارد، برنامه راهنمايي را منبعي ياري دهنده تلقي نمي كنند شايد يكي از علل اين موضوع عدم پذيرش مشاوران از جانب شاگردان و نبودن تفاهم ميان آنها باشد. 
در رابطه با عقايد معلمان نسبت به مشاوران ، بايد گفت كه« پيرسون» مطالب زير را يك انگيزه احتمالي عقايد خصمانه درباره مشاوران مي داند.براي معلم قبول اين كه در مدرسه به وجود متخصصان روابط انساني نياز هست،مشكل مي باشد.زيرا اعتراف به ضرورت وجود اين گونه متخصصان،مستلزم اين است كه معلمان را محدود سازد و اين همان چيزي است كه معلمان نمي خواهند با آن روبه رو گردند.
مديران هم نسبت به ضرورت وجود مشاوران در مدرسه ، عقايد مخالفي دارند. در مقاله اي از يك مدير مدرسه كه در مجله « لوك» نقل گرديده است، كار مشاوران را در مدرسه مربوط به مسئله شاگرداني كه مدرسه را ترك مي كنند،داراي كمترين ارزش مي داند و معتقد بود كه مشاوران از لحاظ آمادگي و خصوصيات شخصي در درجه دوم اهميت قرار دارند.
اين مطلب توسط كاريكاتوري كه به وسيله مدير مذكور رسم شده بود،نمايان گرديد اين كاريكاتور روشن مي ساخت كه مشاوران در هر سطحي كه مورد ارزيابي قرار گيرند، افرادي غير مؤثرمي باشند. 
نتايج تحقيقات ديگر مربوط به قبول مشاوران از طرف اكثريت مديران، نشان مي دهد كه آنها، مشاوران را افرادي همه كاره مي دانند.با اينكه نظريات ذكر شده ظاهراً با هم مرتبط نيستند اما در واقع رابطه نزديكي ميان آنها وجود دارد.در نظر گرفتن كار مشاور از لحاظ معيار اداري (براي مثال كارايي ) مخصوصاً با توجه به انتظارات نابجاي مديران ، صحيح به نظر نمي رسد. 
اختصاص دادن وظيفه اي به يك فرد و توقع اين كه آن فرد همه كاره باشد،نشانگر اين است كه مديران جريان واقعي كار را مخفي نگه مي دارند و بدون ترديد اگر فردي را براي انجام كاري استخدام كنند و بعداً وظيفه ديگري به او محول كنند، او نمي تواند وظيفه اصلي خود را به خوبي انجام دهد.
اما عقايد والدين دربارة مشاوران داراي اهميت خاصي مي باشد.« اورايف » معتقد است كه والدين وظايف مشاوران را به ترتيب ذيل درجه بندي مي كنند:
1- برنامه ريزي 
2- تلاش براي حل مسائل مدرسه
3- مشاوره با شاگردان در مورد حرفه آينده آنها 
4- مشاوره با شاگردان درباره مسائل شخصي 
وظايف كادر آموزشي و اداري مدرسه در قبال مشاوره و راهنمايي :
 
جريان مشاوره و راهنمايي ، زماني در مدارس موفق خواهد گرديد كه به عنوان جزئي از كل برنامه آموزشي مدرسه مطرح شود و هر كدام از پرسنل و كاركنان مدرسه اعم از مدير و معاون و آموزگاران وظيفه خود را در قبال هستة مشاوره به خوبي انجام دهند. 
مهمترين وظايف كادر آموزشي در برابر برنامة مشاوره و راهنمايي عبارتند از: 
1- حمايت از برنامه هاي مشاوره ، كمك به مشاوره در جهت شناخت دانش آموزان و تسريع انجام كارهاي مشاوره. 
?- معرفي دانش آموزان مشكل دار توسط آموزگار به مشاور، جهت كمك و حل مشكل آنها.
3- هماهنگ كردن برنامه مشاوره با ساير برنامه هاي مدرسه.
4- همكاري با مشاوران در جهت شناسايي استعدادهاي شاگردان. 
نتيجه گيري :
 
برنامه‌هاي راهنمايي مدارس را در گذشته به صورت تأمين نيازمندي هاي آموزشي، حرفه اي ، رواني و اجتماعي كودكان تشريح كرده اند.اما اغلب برنامه هاي راهنمايي در راه تأمين يك يا دو منظور اقدام نموده و بقيه اهداف را در درجه دوم اهميت قرار داده و فقط به طور اتفاقي دربرآوردن آنها اقدام كرده است ، امروز در برنامه هاي مشاوره به همة جنبه هاي ذكر شده در بالا توجه مي شود، به عبارت ديگر مشاوره ميدان عمل خود را توسعه داده و در اختيار دانش آموزان در همة مقاطع تحصيلي قرار داده است. 
در گذشته مشاوره خدمتي رسمي ولي سازمان نيافته بودكه به انتخاب شغل محدود مي گشت و امروز به صورت يك سلسله خدمات راهنمايي و شخصي بسيار پيشرفته و هماهنگ درآمده است، بنا بر اين مشاوره شامل تمام جنبه هاي رشد و تكامل شاگرد است. در گذشته راهنما شخصي ناصح بود و امروز نقش مشاور، ارزيابي كنندة پيشرفت فرد، كمك دهندة به او در حل مشكلات ، رابط بين خانه و مدرسه و هماهنگ كنندةفعاليتهاي راهنمايي كارمندان و معلمين ، طرف مشورت در تنظيم برنامه درسي است.
در گذشته وظايف راهنمايي ومشاوره به عهدة معلمين ومديراني بود كه براي اين كار تربيت نشده بودند و امروزگرايش به اين است كه در مدارس يك نفر مشاور يا متخصص راهنمايي تربيت شده وجود داشته باشد.
در گذشته منظور مدرسه فقط دادن تعليمات و تنها چيزي كه ارزشيابي مي شد،توانايي هاوعدم توانايي هاي ذهني كودك بود، و بر حسب توانايي هايي كه داشت و يا به علت نداشتن استعدادهاي مورد نياز به او توصيه مي شد كه فلان رشته را انتخاب كند و يا فلان دوره را انتخاب نكند،اما امروز پيشرفت همه جانبة كودك مورد نظر مدارس جديد مي باشد وتنها به كسب مهارتهاي آموزشي ويادگيري هاي درسي اكتفا نمي شود بلكه هدف، رشد همة جانبه شخصيت كودك مي باشد تا به جايگاه و مقام يك فرد بزرگسال كامل برخوردار از سلامت روان برسد.
ازجمله اموري كه مورد توجه است ، سازگاري هاي حرفه اي ، اجتماعي و شخصيتي اوست ، مفهوم تازة آموزش وپرورش عبارت است از سازگاري با موقعيت هاي زندگي و خدمات راهنمايي با هدف حمايت از مدارس و ايجاد تسهيلات لازم براي رسيدن به آن سازمان يافته است.
برنامة جديد راهنمايي با تأكيد بر رشد سلامت روان كودك گسترش مي يابد و لذا اجراي آن به صورت توجه به همة جوانب رشد كودك و همگي ابعاد شخصيت او بر روش قديمي تشخيص و درمان برتري چشمگيري يافته است با اين تعبير لزوم وگسترش خدمت راهنمايي و مشاوره در تمام مقاطع تحصيلي ازابتدايي تا دبيرستان يك ضرورت مسلم در همه جوامع پيشرفته است. 
ابراهيم مظاهري كارشناس اجتماعي فرماندهي انتظامي شهرستان خميني شهر اصفهان
 
منابع ومأخذ:
 
1-قشلاقي،محمد:روان شناسي مشاوره وراهنمايي،چاپ اول،انتشارات ماني،1373
2-نوابي نژاد،شكوه:راهنمايي و مشاوره،چاپ اول،انتشارات معاصر،1373
3-احمدي ،سيد احمد : مباني و اصول راهنمايي و مشاوره ،انتشارات سمت،1384
4-حسيني (بيرجندي) ،سيد مهدي، راهنمايي و مشاوره تحصيلي، انتشارات سمت،1375
5-صافي ، احمد : اصول و فنون راهنمايي و مشاوره در دوره هاي تحصيلي، انتشارات رشد،1381
6-اردبيلي،يوسف: اصول و فنون راهنمايي و مشاوره در آموزش و پرورش، انتشارات بعثت ، 1380 
نظرات کاربران

فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد

آشنایی با روان شناسان
دکتر کیانوش زهراکار
دکترای تخصصی مشاوره
 
عضو هیئت علمی دانشگاه  خوارزمی تهران
 
پژوهشگر برتر منتخب دانشگاه خوارزمی در سال ۱۳۹۲
 
پژوهشگر برتر منتخب استان تهران در سال ۱۳۸۸
 
پژوهشگر برتر منتخب دانشگاه آزاد اسلامشهر در سال ۱۳۸۷
 
پژوهشگر برتر منتخب استان لُرستان در سال ۱۳۸۳
 
دانشجوی برتر منتخب دوره دکتری در سال ۱۳۸۲
 
استاد راهنما و مشاور بیش از 100 پایان نامه تحصیلات تکمیلی
 
 
دکتر امیرهوشنگ مهریار
-سال تولد: 1315 
رتبه علمي: استاد
تحصيلات:  Ph.D ـ روانشناسي ـ لندن ـ (1344) 1965
1. دانشگاه شيراز، شيراز ـ پژوهشي/ آموزشي/ اجرايي ـ رئيس مركز جمعيت‌شناسي، سرپرستي
2. دانشگاه هاروارد، دانشكده پزشكي بوستون ـ پژوهشي ـ Post-Doctoral
3. دانشگاه پنسيلوانيا، فيلادلفيا ـ پژوهشي/ آموزشي ـ استاد مدعو
4. سازمان بهداشت جهاني ـ پژوهشي ـ مشاور علمي
5. مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي ‌و توسعه تهران ـ پژوهشي/آموزشي/ اجرايي ـ استاد ـ رئيس گروه
 
 دكتر حمزه گنجی
متولد : دوم فروردين‌ماه سال 1321 در هادي‌شهر از بخشهاي شهرستان مرند ب
کارشناسی :رشته زبان فرانسه 1344
کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران  رشته علوم تربیتی
دکتری   : 1351  دانشگاه مون پلیه (فرانسه)
 دکتر محمود ساعتچی

1-ليسانس علوم اجتماعي از دانشگاه تهران در سال 1344.
2-ليسانس نظامي از دانشكده پياده نظام ارتش (شيراز) در سال 1345.
3-فوق ليسانس علوم اجتماعي از دانشگاه تهران در سال 1347.
4- دكتراي (Ph.D.) روانشناسي از دانشگاه اله آباد (Allahabad University) هندوستان در سال 1353.
5- طي دوره تخصصي راهبردها، فنون و روش هاي عملي كاربردي روانشناسي در برگزاري دوره هاي آموزش مديريت عالي در كالج هنلي (Henly)، انگلستان (لندن) در سال 1357.
پروفسور سعید شاملو،( بنیان گذار روانشناسی بالینی ایران)
متولد : سال 1308 در ملایر
کارشناسی : دانشگاه جورج واشنگتن
کارشناسی ارشد:  دانشگاه ایالتی واشنگتن
دکتری   :  دانشگاه ایلی نویز در رشته روان نشاسی بالینی 
فوق دکتری  : دانشگاه ایلی نویز در رشته رواندرمانی
 دکتر یوسف کریمی

سال تولد : 1323 
محل تولد : قزوین 
کارشناسی آموزش ابتدائی از دانشگاه ابوریحان بیرونی سابق
کارشناسی ارشد  در رشته روانشناسی تربیتی در سال 1353(1974) از دانشگاه ایالتی بال در ایالت ایندیانا 
دکتری در سال 1356(1977) موفق به اخذ درجه دکتری در رشته روانشناسی تربیتی، از دانشگاه ایالتی فلوریدا
یشان دارای سابقه تدریس در دانشگاه های آمریکا با سمت مربی رتبه اول هستند.
تالیفات : روانشناسی اجتماعی،نگرش و تغییر نگرش و..

دکتر  بهروز بيرشك
 متولد فروردين۱۳۲۷- تهران
فارغ التحصيل دانشگاه ملى
فوق ليسانس روانشناسى مشاوره - ۱۳۵۳ از دانشكده ايلينوى آمريكا
اخذ مدرك دكترى - ۱۳۵۷ از دانشكده ايلينوى
عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران
فعاليت در انستيتو روانپزشكى تهران
راه اندازى بيمارستان روانى حضرت زهرا (س)
دكتر سيمين حسينيان
متولد  : ۱۳۳۱
مرتبه علمي: استادتمام دانشگاه الزهرا
تحصيلات: دكتري
گروه آموزشي:مشاوره
محل تولد: تهران
دكتراي مشاوره ،كاليفرنيا-لس آنجلس آمريكا
كارشناسي ارشد مشاوره، كاليفرنيا-لس آنجلس آمريكا
كارشناسي مشاوره ،؛دانشگاه تهران -ايران
دکترشکوه نوابى نژاد
- متولد ۱۳۲۵
- لیسانس زبان و ادبیات انگلیسى
- فوق لیسانس مشاوره [دانشگاه آمریکایى بیروت]
- اخذ مدرک دکترى [دانشگاه ایالتى نبراسکا] رشته روانشناسى مشاوره
- استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه تربیت معلم
- مدیر گروه مشاوره همان دانشگاه 
- عضو هیأت امناى دانشگاه 
زندگینامه بزرگان روان شناسی / مشاور نیوز
دکتر محمود گلزاری
 سال تولد : ۱۳۲۸ 
محل تولد :  شهر سیرجان در استان کرمان 
تحصیلات:
کارشناسی: رشته روان شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی‌ارشد: رشته روان شناسی بالینی انستیتو روانپزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران
پایان نامه: ساخت و اعتبار یابی مقیاس افسردگی کودکان (CDS). 
دکتری: روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
معرفی بزرگان روان شناسی و مشاوره / مشاور نیوز

دکتر علی دلاور 
در سال 1320
محل تولد : خرم آباد 
در سال 1358مدرک دکتری خود را در دانشگاه ایالتی فلوریدا در رشته روش‌های تحقیق و آمار اخذ نمودند
 مرتبه علمی : استادی
 تعداد 137 عنوان مقاله در سمینارهای علمی داخلی و خارجی ارائه و تعداد 19 عنوان کتاب نیز ترجمه و تالیف نموده‌اند.
دکتر  علی محمد  نظری
مرتبه علمی:دانشیار( گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه خوارزمی )
آدرس پست الکترونيک:Nazari@khu.ac.ir
صفحه اينترنت شخصی:http://cvs.khu.ac.ir/fa/nazari.htm
سوابق تحصیلی
دکتری:  مشاوره خانواده
کارشناسی ارشد:مشاوره و راهنمایی 
کارشناسی:مشاوره و راهنمایی 

صاحب كرسي استادي گروه مشاوره و راهنمايي دانشگاه خوارزمی (تربيت معلم سابق )

در سال 1324 در يك خانواده روحاني در شهر مشهد متولد شدم. تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را در زادگاهم به پايان رساندم و در سال 1346 در دانشسراي عالي به تحصيل در رشته مشاوره و راهنمايي مشغول شدم. اولين كتاب خود را در سال 1349 در حالي كه دانشجوي سال سوم دوره كارشناسي بودم با نام مشاوره در چاپ رساندم. در سال 1350 در وزارت آموزش و پرورش با سمت «مشاور راهنمايي تحصيلي» مشغول خدمت شدم. تحصيلات كارشناسي ارشد خود را در رشته مشاوره در سال 1351 در دانشگاه تهران شروع كردم. در سال 1351 1352 با همسرم خانم دكتر ستيلا علاقبند ازدواج كردم. ثمره اين ازدواج سه فرزند با نام‌هاي سعيد، سميه و آزاده است. فرزندانم به ترتيب در رشته‌هاي كامپيوتر، الكترونيك و كامپيوتر تحصيل كرده‌اند.

اطلاعات شخصي:
1- نام و نام خانوادگي: حسن­ پاشا شريفي
2- تاريخ تولد: 1312        
3- محل تولد: سُنقُر (کرمانشاه)
4- گروه آموزشي:روان­شناسي
5- دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي
6- مرتبة علمي: دانشيار
7- ايميل:HPSSR@YAHOO.COM
سوابق تحصيلي:
1- اخذ مدرک ديپلم از دانشسراي مقدماتي کرمانشاه در سال 1332
2- اخذ ديپلم ششم متوسطه در رشتة ادبيات به صورت داوطلبانه در سال 1334
3- کسب ليسانس علوم تربيتي در دانش­سراي عالي در سال1341 در تهران
4- کسب فوق ليسانس مشاوره و راهنمايي از دانشگاه تربيت معلم تهران در سال 1348
5- دکتراي روان شناسي در دانشگاه علوم و تحقيقات تهران در سال 1368
نظر سنجی
از نظر شما کدام بخش از مطالب سایت مفید و کاربردی تر هستند ؟
نمایش نتایج